Bedrijven

Bouwbedrijf Dijkstra Lioessens

Siniastrjitte 4a, 9134 NZ, Lioessens
Tel: 06-30 11 91 07
E-mail: info@timmerbedrijfdijkstra.nl
Open website

Dekema Schilders

Dyksterwei 5, 9134 DA, Lioessens
Tel: 06-11 11 82 02
E-mail: info@dekemaschilders.nl
Open website

Hoek en Wad Meesterschilders

Hoek en Wad 3, 9134 NS, Lioessens
Tel: 0519-321715
E-mail: hoekenwad@knid.nl

Kafee de Bûnte Bok

Doarpsstrjitte 20, 9134 NN, Lioessens
Tel: 0519-321120
Open website

Koffie- en theeschenkerij Sathe1772

Grutte Buorren 7a, Morra
Tel: 0519-220371
Email: info@sathe1772.frl
Open website

Loonbedrijf J.K. Dijkstra & Zn.

Bezoekadres: Achterwei 2 9135 PN Morra
Tel: 0519-321410
Email: info@dijkstramorra.nl
Open website

Maatschap Rispens

Headamsterwei 3, 9135 DC, Morra
Tel en fax: 0519-321409
Mobiel Jacob: 06-22 84 48 28
Mobiel Wietze: 06-51 46 27 28
Email: info@mtsrispens.nl
Open website

Plafondbedriuw Noard Fryslân

Adres: Siniastrjitte 4b Lioessens Friesland 9134 NZ Nederland
Tel: 0518-411177
Mobiel: 06-30018697/06-30018720
Open website

Quiz Toppers

Voor de leukste quizzen.
Open website

Menno Hoekstra

Ambachtelijke slagerij tel: 0519-321297 Anjum
Open website

Notenbomer uw slager

Adres: Meester Andreaestraat 5, 9291 MA Kollum Tel: 0511 453 125
Open website

Timmer- en onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Masterspaad 6, 9134 NT, Lioessens
Tel:06-12 45 36 11
E-mail:f.elzinga04@knid.nl

Timmerbedriuw Hoekstra

Tel:06-13 02 81 72
E-mail:tbhoekstra@knid.nl

Van der Wagen Uitvaartzorg

Doarpsstrjitte 49, 9134 NL, Lioessens 0519-321947 of 06-29 40 57 09 fojawagen@gmail.com