Dorpsfilms Lioessens

Eind 2019 kreeg dorpsgenoot en vrijwilliger van het Fries Film Archief Feike van der Zee van Jannie en Fokke van der Waagen een tas met een drietal films overhandigd. Dit bleek de dorpfilm uit 1969 en 2 films van dorpsfeesten te zijn uit 1953 en 1959. In de kerk van Lioessens organiseerde hij een kleine bijeenkomst met een groepje oudere inwoners om de namen van de mensen te achterhalen die op de films voorkomen. Dat leverde een enorme lijst met namen op en een heleboel herinneringen bij de mensen die aanwezig waren.

Het is de bedoeling om later in het jaar op een avond de films te vertonen voor alle dorpsgenoten.

Sing in

Logo Warber Bliuwe

Algemene Voorjaarsvergadering Warber Bliuwe

Vrijdagavond 27 maart om 19:45 uur organiseren we de Algemene Voorjaarsvergadering. Aanvang is 19:45 uur in ons keatskantine. Graag nodigen wij al onze leden uit om hier aanwezig te zijn. Agenda en notulen van vorige algemene vergadering volgen nog. We hopen dat jullie allemaal weer aanwezig zullen zijn!

Nieuwsbrief Fêste Grûn

Nieuwsbrief jan 2020.

Met dit nieuwsblad wil stichting Fêste Grûn de verenigingen dorpsbelangen informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning. Op de websi- te en Facebookpagina van Fêste Grûn treft u steeds de laatste nieuwsberichten aan.

Redactie festegrundongeradiel@gmail.com Website www.festegrun.nl
KvK-nummer 66752752
IBAN Regiobank NL70 RBRB 0943 7221 52 Facebook Feste Grun

Deze nieuwsbrief van Fêste Grûn Noardeast-Fryslân is wellicht later dan u verwacht heeft. Toch hebben we niet stil gezeten.
Deze nieuwsbrief geeft de stand van zaken van afgelopen jaar weer.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Pilot Omgevingsproces Ternaard
Toezegging 60 miljoen bij gaswinning Ternaard
Nieuw schadeprotocol kleine gasvelden
Activiteiten Fêste Grûn in de afgelopen periode..

Pilot Omgevingsproces Ternaard

Fêste Grûn Noardeast-Fryslân heeft deelgenomen aan het Omgevingsproces Ternaard en in die deelname waren wij een kritische gesprekspartner.
Vooral in het Ontzorgingsspoor hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de oplossingen en afspraken die zijn opgenomen in Het Afsprakenkader Ontzorging. Die afspraken verminderen, naar we hopen, de zorgen die leven in de regio ten aanzien van eventuele gaswinning in Ternaard.
Op het gebied van de ontzilting en de Investeringsagenda is onze betrokkenheid minder groot geweest, maar hebben we alles nauwlettend gevolgd en waar nodig onze inbreng gehad.
De uitkomsten van Het Afsprakenkader Ontzorging zijn, op ons aandringen, ook bedoeld als leidraad voor handelen rond bestaande gasvelden. Deze intentie is uitgesproken door de NAM en het ministerie van EZK. Wij ervaren dat als een groot winstpunt omdat er bin- nen onze gemeente al jarenlang op vele plaatsen gas wordt gewonnen. Dus zelfs als er niet gewonnen gaat worden in Ternaard blijft het zaak ons bezig te houden met de uitvoering/realisatie van die uitgesproken intentie.
Ook zal er als gevolg van Het Afsprakenkader Ontzorging de Stichting WAAKHUN worden opgericht. Die krijgt naar ons idee de loodzware taak om de gemaakte afspraken te be- waken en zich in te zetten voor veiligheid en leefbaarheid van onze regio.

page1image44926848

In januari 2020 wordt het Afsprakenkader Ontzorging samen met de Investeringsagenda aangeboden aan minister Wiebes. Hij zal de informatie daaruit meenemen in zijn afwegingen over het al dan niet gaan winnen van gas in Ternaard. We wachten dus nu nog op het besluit van Wiebes.

60 miljoen voor regio Ternaard /Wierum

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hebben de eerste fase van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ afgerond. De vijf partijen zijn het eens over de oprichting van een Gebiedsfonds. Daarvoor wordt de komende tien jaar een bedrag van zestig miljoen euro beschikbaar gesteld uit de baten van de gaswinning uit het Ternaard-veld. Het Gebiedsfonds wordt opgericht als na de start van de proefboring blijkt dat een economische verantwoorde winning van dit veld mogelijk is. Over de samenstelling van dat Gebiedsfonds en de bevoegdheden moet nog worden overlegd, daar is het jaar 2020 voor uitgetrokken.

Nieuw schadeprotocol schade kleine gasvelden

Er is een advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade (LAAM) en Schadeprotocol Gaswinning Kleine Velden op Land geschreven. Deze commissie heeft zich gebogen over een betere en snellere afhandeling van mijnbouwschade. Ook daarin hebben wij een bescheiden rol gespeeld.

page2image44976384
page2image38783424

Commissie LAAM heeft het onderstaande schema ontwikkeld, wat een korte samenvatting is van hun advies ten aanzien van de kleine gasvelden (blauwe deel).

Zie verder het volledige Advies LAAM en schadeprotocol op de site van de tccb.

Activiteiten Fêste Grûn in de afgelopen periode

  • Overleg met gemeente Dongeradeel, dorpsbelangen Ternaard en Wierum, Woning- bouwvereniging
  • Deelname aan Omgevingsproces Ternaard m.n. de ontzorging
  • Overleg met Waddenvereniging
  • Bijwonen gemeenteraadsvergadering
  • Overleg met gemeenteraadsleden en de gemeenteraad een brief gestuurd
  • Overleg met B&W Noardeast-Fryslân na briefwisseling
  • Input Schadeprotocol ‘kleine gasvelden’AfsluitendOp de site van onze gemeente zijn veel stukken terug te vinden die te maken hebben met het Omgevingsproces Ternaard. Als fase twee van dat proces start zullen we daar mel- ding van doen.
    Het Afsprakenkader Ontzorging is een levend document. Dit houdt in dat het aangevuld en aangepast kan worden door de groep die het heeft opgesteld. Daarmee is het ook in staat zich af te stemmen op de toekomst en toekomstige ontwikkelingen. Een goede zaak, denken wij, maar het biedt geen garantie, omdat niet alle zorgen voor de volle 100% zijn weggenomen.Het Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM) heeft bijvoorbeeld aangegeven dat alle huidige modellen nog steeds uitgaan van allerhande metingen die geen 100 % garantie zijn voor de werkelijkheid in de loop der jaren. Het blijven modellen, al zijn ze wel stukken beter dan de oude modellen die bijvoorbeeld gebruikt werden voor de winning rond Ameland. Zodra een besluit is genomen over gaswinning in Ternaard stellen we u daarvan op de hoogte.Daarom zal Fêste Grûn Noardeast-Fryslân zich blijven inzetten u op de hoogte te houden.Fêste Grûn Noardeast- Fryslân is uitdrukkelijk tegen de voornemens om gas te winnen in nieuwe velden. Dat is dus ook een tegenstem ten aanzien van de gaswinningsplannen van het Ternaarderveld.Ons prachtige wad en onze regio verdienen het om ook voor de toe- komstige generaties behouden te blijven. Onze deelname aan overleg- situaties zoals aan het Omgevingsproces stond en blijft staan in het te- ken van het bevorderen van leven, werken, milieu en welzijn. Er wordt al ja- ren gas gewonnen in dit kwetsbare gebied. Dat vraagt een ieders waak- zaamheid om de veiligheid te bevorderen en de risico’s van gaswinning teverminderen en met name te voorkomen! Fêste Grûn blijft zich hiervoor inzetten.
page3image44977920
page3image44978112
page3image44978304

Mei nocht foar ‘t ljocht

Bomenkap in Morra

Het is u wellicht niet opgevallen, maar afgelopen week zijn er jammer genoeg maar noodzakelijk in Morra een aantal karakteristieke oude bomen gekapt. Het gaat om de kastanjeboom bij Klaas Elzinga aan de Bûtenwei en de karakteristieke 110 jaar oude boom bij Age Heegstra in de Tsjerkestrjitte.

Een karakteristieke 110 jaar oude boom wordt gekapt ivm ziekte. Het zal even wennen zijn.

Sjoelen in de Stikel

De activiteitencommissie van Morra organiseert eens in de 2 weken sjoelen in dorpshuis de Stikel. Tijdens deze sjoel avonden wordt er fanatiek gestreden om de meeste punten te halen. Zo hoor je de blokjes soms meer dan eens hard tegen elkaar aan knallen. Wie op het eind van de avond de meeste punten heeft gehaald gaat met een prijs naar huis. Ook de nummers 2 en 3 krijgen een klein prijsje en degene met de minste punten gaat naar huis met een aanmoedigingsprijs.

Tot de zomerstop in de even weken op wordt er op woensdagavond gesjoeld. Wie van de inwoners van Morra en Lioessens zich geroepen voelt om aan deze prestigieuze avonden deel te nemen: kom gerust langs!

Een beeld van het sjoelen in de Stikel.

De redactie van de website

Om de website van Moarre-Ljussens up-to-date en levendig te houden komt de redactie van de website enkele malen per jaar bij elkaar om ideeën uit te wisselen en afspraken te maken. Zo ook afgelopen week. Wat we binnenkort willen realiseren is het promoten van de website in de verschillende verenigingsgebouwen zodat ook een ieder uit beide dorpen van de site gebruikt maakt. Zo willen we de agenda goed gaan bijhouden zodat alle verenigingen hier tijdens het datum prikken naar kunnen kijken wat nog beschikbaar is. Dus zodra een vereniging een datum heeft geprikt: geef het door aan info@moarre-ljussens.frl.

De redactie van de website druk aan het werk met plannen maken. Elly de Groot was verhinderd.