Morra/Lioessens derde op Nederlands Kampioenschap Senioren te Franeker

De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond organiseerde traditiegetrouw op Pinkstermaandag de zogenaamde Bondswedstrijd, sinds 1897 wordt deze verkaatst.

Warber Bliuwe uit Morra/Lioessens mocht met 2 parturen aantreden. Uit een lijst van 69 parturen moesten beide parturen van de vereniging direct tegen elkaar.
Warber Bliuwe 1 wist te winnen van WB 2 met 5-3 6-6.
Vorig jaar werd een 4e prijs behaald op deze befaamde kaatswedstrijd van de KNKB. Warber Bliuwe is nog nooit eerder bij de KNKB zo hoog geëindigd.

Vlnr: Auke Boomsma, Gerben Hein Wytsma, Jelle Jaap Stiemsma, Bouwe Stiemsma voorzitter Warber Bliuwe

 2e omloop tegen het partuur van Reahûs-Tirns 5-3 6-4

3e omloop tegen het partuur van Huizum 5-4 6-4

4e omloop tegen het sterke partuur van St. Jacobiparochie, met onder andere de hoofdklasse kaatsers Taeke en Bauke Triemstra, en eerste klasser Rick Poortstra. 5-4 6-0

5e omloop een staand nummer

De halve finale tegen het partuur van Heerenveen werd verloren met 5-0 6-6

Mevrouw Bos-Brouwer Lioessens 90 jaar

Aandachtig luisterend naar de fleurige klanken van muziekkorps Advendo zit de jarige mevrouw Bos op de stoel bij haar voordeur te Lioessens. Ze kreeg een serenade aangeboden van muziekkorps Advendo voor haar 90ste verjaardag. Op dezelfde dag dat Anne Frank het levenslicht zag werd ook mevrouw Bos geboren; 12 juni 1929. Mevrouw Bos heeft om deze reden ook altijd met meer dan normale interesse alles over Anne Frank gevolgd. Voor haar 75ste verjaardag is ze met de familie naar Amsterdam geweest om het Anne Frank huis te bezoeken.  

Dorpsfeest Moarre-Ljussens

Het is weer bijna zover! Van 4 tot en met 7 juli is het weer dorpsfeest in Moarre-Ljussens. Met versierde wagen, jeugdoptocht, playbackshow en de traditionele zeskamp belooft het weer een grandioos feest te worden. Nu hopen op mooi weer!

Programma:  Dorpsfeest programmaboekje 2019

Partuur Gert Anne van der Bos zet zegereeks voort in Morra-Lioessens

Zaterdag 1 juni stonden de Heren Hoofdklasse op het prachtige sportveld “tusken de doarpen”. Het betrof deze keer een Vrije Formatie wedstrijd. Mede dankzij de weer talrijk aanwezige vrijwilligers kon deze dag weer tot een succes worden gebracht. Hoofdsponsoren voor deze wedstrijd waren AB Vakwerk uit Dokkum, Rabobank Dokkum, Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum, Plafondbedriuw Noard Fryslân uit Lioessens, Martens Kunststoffen uit Drachten, Raadsma Ijzerwaren uit Dokkum en Timmer en Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga uit Lioessens, waarvoor dank!

Voor de plaatselijke favorieten Auke Boomsma (uit Morra) en Sip Jaap Bos (Anjummer om útens, tegenwoordig woonachtig in Groningen) viel er deze dag helaas geen prijs te noteren. Auke Boomsma, Laas Pieter van Straaten en Marten Feenstra sneuvelden in de 2e omloop op de stand van 5-2 6-4. Het partuur van Sip Jaap Bos, Johannes van der Veen en Klaas Pier Folkertsma kwamen helaas niet verder dan de 1e omloop, zij verloren hun partij met 5-0 6-2.

Voor de vele toeschouwers viel er genoeg te genieten, er werd kwalitatief goed gekaatst. Helaas was er van veel spanning geen sprake, de spannendste partij eindigde op 5-3 6-6. 

De op voorhand favoriete partuur van Gert Anne vd Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra maakten hun favorietenstatus waar. In de finale was het partuur van Gert Anne vd Bos cs te sterk voor het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drenth en Hendrik Kootstra. De uitslag viel toch wel iets geflatteerd uit op 5-2 6-4.  Tevens viel er nog een 3e prijs te noteren voor het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra.

Over 2 weken staat er een bijzondere wedstrijd bij KV Warber Bliuwe op de agenda, het betreft deze keer het NK Jongens. We hopen dat hier ook weer vele toeschouwers bij aanwezig zullen zijn om onze regionale kaatstalenten te supporteren. 

KV Warber Bliuwe organiseerde Ale van Kammen federatiepartij

Afgelopen Hemelvaartsdag organiseerde KV Warber Bliuwe haar traditionele Ale van Kammen kaatspartij. Sponsoren van deze partij zijn Cateringservice M van Kammen en van Kammen Attractieverhuur uit Ginnum. Ondanks de stevige wind die over het veld stond werd er mooi en op een hoog niveau gekaatst. In totaal hadden 61 kaatsers zich opgegeven voor deze wedstrijd.
In de Meisjescategorie hadden 6 kaatsters zich opgegeven. Deze kaatsters kaatsten een individueel klassement. Marrit Roorda mocht aan het eind van de dag de krans mee naar huis nemen omdat zij al haar wedstrijden wist te winnen. Tineke Terpstra ging met de 2e prijs naar huis.
Bij de jongens stonden vier parturen op de lijst. Hier ging het tussen het partuur van Douwe Dijkstra en Jelmer Torensma en het partuur van Jordy Mossel en Arjen Schregardus,  doordat het partuur van Jordy en Arjen de onderlinge wedstrijd wonnen op de stand van 5-5 6-0 mochten zij zich de winnaars noemen deze dag. 
De dames kaatsten in een poule van 3 parturen. Doordat het partuur van Esther Turkstra en Metsje Zijlstra hun beide wedstrijden wisten te winnen namen zij de krans mee naar huis.

Uit een lijst van 8 parturen in de B-klas mocht het partuur van Lolke Dijkstra, Oene van der Woude en Durk Pieter Hiemstra zich de winnaar van de dag noemen. In de finale wisten zij het partuur van Simon Jan Mol, Pieter Visser en Magchiel Faber te verslaan, stand 5-2 6-6. De verliezersronde werd gewonnen door Jan Braaksma, Sybren Dijkstra en Marten Groen.

De A-klasse kaatste een competitie met 5 parturen. Het partuur van Jan Tijtsma, Oane Dijkstra en Sip Jaap Bos wisten 26 punten te behalen en hiermee wonnen zij de A-klas. Nummer 2, het partuur van Gerwin Dijkstra, Sjouke Hylkema en Jelle Jaap Stiemsma behaalden 22 punten.

Het zijn deze dagen hoogtijdagen voor KV Warber Bliuwe. Zaterdag 1 juni kaatsten de Heren Hoofdklasse Vrije Formatie in Morra-Lioessens. 15 Juni staat het NK-Jongens op de agenda, hier komen de grootste talenten in de Jongenscategorie naar Morra-Lioessens. 

Duo concert

Zondagmiddag 19 mei werd er in de gereformeerde kerk van Lioessens een duo concert gehouden van de muziekkorpsen van Lioessens en Nes. Soli Deo Gloria te Nes staat onder leiding van Eelke de Jong en Advendo te Morra/Lioessens sinds kort onder leiding van Wouter van der Wal. Het korps van Nes blies het spits af. Na de pauze was het de beurt aan Advendo. Tot slot werd er gezamenlijk het fraaie muziekstuk Grutsk gespeeld. De korpsleden van Nes verspreidden zich hiervoor door de kerk met in het front het korps van Morra/Lioessens.

Theunis Kuipers en Willem Kuipers

Onderstaand verhaal is een bewerking van de toespraak die Doede Douma hield bij de onthulling van de plaquette aan de Petruskerk in Lioessens op vrijdag 10 mei 2019.

Op de plaquette staan de namen van Theunis Kuipers en Willem Kuipers. Deze jongens, die overigens geen familie van elkaar waren, zijn beiden in de 2e wereldoorlog omgekomen.                     

Theunis Kuipers werd geboren op zaterdag 5 februari 1916 in Lioessens en is de zoon van Harm Kuipers en Grietje Woudwijk. Dit gezin woonde toen in huis nr. F54. Nu is dat het huis op de Reinsleat nr. 4 waar o.a. Daniel en Aaltje Scheepstra en later ook de familie Jaap en Hinke Haaksma hebben gewoond. Volgens de gezinskaart was Theunis landarbeider van beroep. Als trommelslager was hij bij de muziekvereniging Advendo en hij was ook lid van jongelingsvereniging Samuel.
Hij was dienstplichtig soldaat, motorordonnans en persoonlijk verzorger van Majoor Pannekoek. Theunis was verloofd met Sijke de Jong. Zij woonde ook in  Lioessens en was de dochter van Abe en Doutje de Jong. Eind 1939 verhuisden zij naar Naarden. Op maandag 13 mei 1940  komt Theunis te overlijden tijdens de gevechten tegen de Duitsers. Hij reed met zijn motor bij Hotel Bergzicht in Rhenen op een Nederlandse mijn. Hij wordt begraven in de buurt van Veenendaal.  Op 3 juni 1940 wordt hij herbegraven op het Militair Ereveld in Rhenen.
In de Dockumer Courant van 25 mei 1940 wordt vermeld: 

„Na dagen van spanning en onzekerheid kwam heden het droeve bericht dat onze 24 jarige dorpgsgenoot Theunis H. Kuipers in de strijd is gebleven. Hij heeft zijn jeugdig leven gegeven voor de vrijheid van ons dierbaar vaderland. Zijn dapperheid en moed zal bij zijn dorpsgenoten in eervolle nagedachtenis blijven voortleven.”

Verder zijn er overlijdensadvertenties van zijn ouders, verloofde en familie, zijn vriend Klaas Slagman, Advendo en de jongelingsvereniging. Ook is er een schrijven van de Gereformeerde kerkenraad  te Lioessens ter gedachtenis aan Theunis waarvan Ds. Douwe Feenstra als voorzitter en Arjen Sijtsma als scriba ondertekenden.                                                                                                                                    

Er  is een grafsteen van hem geweest die was aangeboden door de inwoners van de voormalige gemeente Oostdongeradeel. Helaas is niet bekend waar de steen is gebleven.

Willem Kuipers werd geboren op woensdag 3 september 1924 te Lioessens en is de zoon van Dirk Kuipers en Antje Wouda. Willem was zuivelarbeider in de melkfabriek  in Morra/Lioessens  waar ook zijn vader als melkcontroleur werkzaam was. In de overlijdensakte staat o.a. dat hij bakkersknecht was.

Van hem is ook een foto met de bakfiets. Hij was waarschijnlijk werkzaam  bij bakker Fokkema uit Lioessens.
Het gezin van Dirk Kuipers  woonde tegenover deze kerk in huis nr. F74 wat  nu Masterspaad is. De woning is enkele jaren geleden afgebroken.
Willem had waarschijnlijk in 1943 een oproep gekregen voor de tewerkstelling. Zoals vele anderen van zijn leeftijd moest hij naar Duitsland om daar onder andere in fabrieken te gaan werken.
Hij moest naar Nonnewitz, een plaatsje onder Halle en Leipzig. Daar is hij later ziek geworden en naar het ziekenhuis in Weisenfels gebracht. In dat ziekenhuis is hij waarschijnlijk aan een longontsteking overleden.
Zijn vader is waarschijnlijk nog naar de begrafenis in Duitsland geweest. Waar hij oorspronkelijk is begraven is niet bekend maar de herbegrafenis vond plaats op dinsdag 24 mei 1949 hier op de begraafplaats van de Petruskerk. Bij zijn overlijden in 1943 zijn er ook advertenties in de Dokkumer Courant geplaatst van zijn familie, twee van zijn vrienden en een advertentie van zijn vrienden uit het Gemeenschaps-Lager in Nonnewitz, namelijk Jaap Boelens, Feiko Mollema, W. Nolet en J. Hoogenboom.
Volgens Harm, de zoon van Jaap Boelens, waren zij te werk gesteld bij een munitiedepot. Dochter Maaike vertelde dat zij met een boemeltreintje naar Halle en naar Leipzig reden en dat zij soms naar een zeepfabriek werden gebracht.
Willem had een broer Izaak die in 1947 is overleden; hij was toen was 26 jaar. Hij had nog een zus Elizabeth die was gehuwd met Pieter Adema. Ook deze fam. van Dirk Kuipers evenals de fam. Harm Kuipers werden beide getroffen door het verlies van kinderen.

Theunis Kuipers en Willem Kuipers
In het boek De oorlog een gezicht geven deel 4 staat meer over Theunis Kuipers

Doede Douma
Bewerkt door: Feike van der Zee

Open dag schapenmelkerij Rispens

Vorig jaar is Maatschap Rispens te Morra gestart met een schapenmelkerij. Om een ieder de gelegenheid te geven het bedrijf van dichtbij te bekijken werd afgelopen zaterdag een open dag georganiseerd.
Er was voor een ieder wat te zien en te beleven. Er waren diverse standhouders aanwezig  maar ook een stro speelplaats voor de kinderen, pas geboren lammetjes sommigen in couveuse. Natuurlijk kaas-proeverij  en zelfs schepijs van schapenmelk. Ook vanwege het mooie weer was er een grote toeloop op het bedrijf wat van 9.30 uur tot 16.00 uur te bezichtigen was. Een groot succes voor het familiebedrijf.

C.P.V Morra/Lioessens naar Andijk voor jaarlijks uitje

Maandagmorgen 13 mei jl. stond een touringcar klaar om de vrouwen van de C.P.V te Lioessens/Morra naar Andijk te vervoeren voor een gezellige en amusante dag. De reis voerde via de Afsluitdijk naar het Westfriese dorp in de gemeente Medemblik om een kijkje te nemen in het leven van kunstschilder Marius van Dokkum. Zijn schilderijen zijn zeer humoristisch en uit het leven gegrepen. Na deze expositie met uitleg voerde de busreis via een fraaie route over de houtribdijk  naar de polder voor een heerlijk driegangen diner te Tollenbeek.

Afhalen oud-papier 2019

Schema oud-papier 2019

Vrijdag 7  juni
Vrijdag 5 juli
Vrijdag 2 augustus
Vrijdag 6 september
Zaterdag 5 oktober
Zaterdag 2 november
Zaterdag 7 december