Terug naar overzicht

Concert in Kerkje Moarre

12 november 2017
Vanaf 19:45
Sint-Johannes tsjerke te Moarre

Konserten Dâmwaldster keamerkoor & Canzone

Gretha Hoekstra
Klaas v.d. Werf
Erik Keekstra

Lieding
sopraanharp
oagel/piano
Jaep Meems

Snein 12nov. 16:00 oere Meniste tsjerke te Feanwâlden
Snein 12nov. 19:45 oere Sint-Johannes tsjerke te Moarre
Yntree € 5,-