Terug naar overzicht

Taal op it Spoar

1 mei 2018
Vanaf 20:00
De Gearkomst yn Ljussens

Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk vertellen en sjonge op muziek fan Cees Bijlstra hoe 't wy altijd mar ûnderweisbinne. Mar wêrhinne?

Foar ynwenners fan Moarre - Ljussens en omkriten
try outs for in tagongspriis fan mar € 10,-

Kaarten
Bestelle fia: g.teitsma@knid.nl (0519-321674), hskingma@knid.nl of w.wijtsma@knid.nl (0519-321209)

Ôfrekkenje oan de seal.

Foar mear ynformaasje sjoch: www.taalopitspoar.frl