Verenigingen

Activiteitencommissie Lioessens

Het bestuur bestaat uit: Minke Wijtsma, Klaske Hoekstra, Gerland Hiddema, Marrit Faber, Carlo Spielman, Jacob Jongeling/ Manouk Koopman en Niels Wijga. E-mail: activiteitencommissielioessens@live.nl

Open website

Activiteitencommissie Morra

Het bestuur bestaat uit:
Linda Dijkstra, Anneke Slagman, Ylse Veenstra en Froukje Machiela

E-mail: kinderactiviteiten@hotmail.com

Open website

Muziekvereniging Advendo

CMV Advendo is een fanfare-orkest in Moarre-Ljussens bestaande uit 30 enthousiaste leden en staat onder leiding van dirigent Thom Zigterman, tel: 06-30616866.

Open website

Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Neem na een overlijden zo spoedig mogelijk contact op met de bode (ook 's nachts).
Tel: 0519-321947 of 06-29405709 ( J. van der Wagen-Boersma)

Open website

Biljartclub L.B.C

Tel: 0519-321688 (voorzitter R. Stiemsma), tel: 0519-321427 (secretaris K. van der Wagen) of tel. 0519-321879 (penningmeester K. Dijkstra).

Burenhulpdienst

Adres: Zuiderschans 10, 9101 PZ, Dokkum
Postadres: Postbus 93, 9100 AB, Dokkum
Uw contactpersoon: Henk Jaap Bakker
Tel: 0519-292223
Op werkdagen open van 9:00 tot 12:30 uur.

Open website

Dartclub Moarre

Eens in de 14 dagen is de dartclub actief in dorpshuis De Stikel. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Tel: 06-53 43 47 64 (Iepe Dijkstra)
E-mail: iepeajax@hotmail.com

De Laatste Eer Moarre

Voor onze vereniging is Jannie van der Wagen de eerst bode. Tel: 06-29405709. Mocht u toch een andere bode willen, stel de vereniging dan altijd in kennis.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen en een vaste penningmeester namelijk:
Voorzitter: Dhr. Sjouke Swart, tel: 0623301021, email: s.swart@knid.nl
Secretaresse: Mevr. Hilde Wilbers, tel:0519346310, emai: hildewilbers@planet.nl
Financien: Mevr. Linda Dijkstra, tel:0519321099, email: fam@dijkstramorra.nl
Lidmaatschap: Mevr. Geertruida Boomsma, tel:0613262424 email: geertruidaboomsma@gmail.com
Algemeen: Dhr Wietze Rispens, tel:0651462728, email: wietzerispens@hotmail.com
Dhr Brand Boltjes, tel:0519321020 email: brand-boltjes@kpnmail.nl

Wil iemand lid worden(hij/zij moet 18 jaar zijn), dan kan hij/zij zich melden bij
Geertruida Boomsma.
Kosten lidmaatschap: alleenstaand €17,50 per jaar / gezin € 35,-- per jaar
(dit wordt begin van elk jaar automatisch geïncasseerd).
Word je na 1 juli lid, dan betaal je het 1e jaar de helft van het lidmaatschap.
Opzeggen lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de penningmeester.

Bodes van onze vereniging:
Jannie v/d Wagen Lioessens tel. 06-29405709
Ruurd Verbeek Metslawier tel. 0519-241994 / 06-10812615
Griet Post Oosternijkerk tel. 0519-241199 / 06-50855011

Mocht u toch een andere bode willen, stel de vereniging dan altijd in kennis. Doet men dat niet, dan wordt de uitkering niet uitbetaald (zie statuten).
De statuten van onze vereniging heeft iedereen in boekvorm van ons gekregen.
Hierin kunt u alles terug vinden.

Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.

Doarpsbelang Ljussens

dorpsbelanglioessens@hotmail.com
Voorzitter: Renze Stiemsma
Secretaresse: Miranda Kuipers-Drost
Penningmeester: Renze Haaksma
Algemeen: Feike van der Zee
Algemeen: Jolanda Wijtsma

Doarpsbelang Moarre

Voorzitter: Sjouke Swart, 2e Voorzitter: Cornelis Notenbomer, Secretaresse: Joke Ellen Botma, Financiën: Linda Dijkstra, Algemeen: Pietsje Dijkstra-Sietsma en Ulke Dijkstra
Contact: doarpsbelang.moarre@gmail.com

Dorpshuis De Stikel

Adres: Achterwei 1, 9135PN, Morra
Tel: 0519-241730 (voorzitter Jetze Spijksma)
Tel: 0519-321442 (secretaresse Saskia Oudshoorn).
Tel: 0610626151 (verhuur: Bote Wiersma)
E-mail: dorpshuisdestikel@gmail.com

Keatsferiening 'Warber Bliuwe' Morra-Lioessens

Adres: Moarsterwei 3, 9134PD
Lioessens E-mail: kvwarberbliuwe@outlook.com

Open website

Klaverjasclub Moarre

Eén keer per maand, tijdens het winterseizoen, is er op vrijdagavond klaverjassen in dorpshuis De Stikel. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.
Tel: 0519-321897 (Robbie Botma)

Oranjeverenigingen Moarre en Ljussens

Tel: Frederik Veenstra (voorzitter Morra): 06-13420522
of Adol Braaksma (voorzitter Lioessens) 06-19462050
Email: oranjebestuurlioessens@hotmail.com of oranjeverenigingmorra@hotmail.com

Open website

Plattelandsvrouwen C.P.V

Tel: 06-29405709 (voorzitter J. van der Wagen), tel: 0519-321766 (secretaris L. Scholte), tel: 0519-321612 (penningmeester A. Visser-Teitsma)

Toneelvereniging Ljussens 'Mei Nocht Foar 't Ljocht'

Contactpersoon Tiny Schregardus (0519-321455 of schregardus1@gmail.com).

Toneelvereniging Moarre ‘Mei Inoar Ien’

Contactpersoon Joke Ellen Botma (0519-321897 of e-mail: ellen_joke1969@hotmail.com).