Terug naar overzicht

Jaarvergadering Oranjevereniging en dorpsbelangen Ljussens

23 maart 2018
Vanaf 19:45
de Gearkomst

Uitnodiging ledenvergadering
Oranjevereniging & Dorpsbelang
Op vrijdag 23 maart 2018 om 19.45 in de Gearkomst

Agenda oranjevereniging

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017
5. Verslag commissie kascontrole / benoeming commissie
6. Bestuurswisseling
- Aftredend: Douwe Hiemstra
7. Mededelingen
- Koningsdag
- Midzomer feest
8. Rondvraag

……..Pauze………..

Agenda Dorpsbelang

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 30 maart 2017

3. Jaarpunten van 2017 en vooruitblik 2018

4. Financieel jaarverslag en kascontrole

5. Bestuurswisseling: aftredend Marije van der Meer

6. ’t Nije Doarp, Wonen-energie-zorg

7. Activiteitencommissie

8. Rondvraag