Geef uw mening over het verkeer en vervoer in Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân maakt een nieuw Verkeers- en vervoersplan (Mobiliteitsplan). Daarvoor hoort de gemeente graag de mening van haar inwoners. Hoe denkt men over de

verkeersveiligheid, bereikbaarheid, de wegen en paden, het parkeren en het openbaar vervoer in de gemeente? Via een vragenlijst kan iedereen tot april haar mening en ervaring delen.

Centraal staat de vraag hoe veilig, duurzaam en comfortabel men momenteel reist van A naar B. En de deelnemers kunnen op een kaart plekken aanwijzen, waar het beter kan of juist goed gaat. De gemeente gebruikt de resultaten om te bepalen welke verkeerszaken zij de komende tien jaar gaat verbeteren. En waar dus het geld aan wordt uitgegeven. 

Geef uw mening via www.noardeast-fryslan.nl/mobiliteitsplan

U kunt de vragenlijst ook op papier krijgen. Kom tijdens openingstijden langs op het gemeentehuis in Kollum. Of neem contact op met de gemeente. Dan ontvangt u de vragenlijst met een retourenvelop per post. Als u de vragen hebt beantwoord, kunt u de enquête kosteloos terugsturen.

Plaquette voor Liepke Scheepstra

Het zal de oplettende passant niet ontgaan zijn: sinds 6 mei 2022 hangt er een tweede plaquette aan de Petruskerk in Lioessens.

In 2021 zijn alle huizen in Morra en Lioessens waar  in de oorlog onderduikers hebben gezeten, voorzien van een herkenningsteken en een informatiebord. Naar aanleiding van dit project werd de initiatiefnemer Feike van der Zee benaderd door Douwe Oberman uit Dokkum. De heer Oberman was zeer ingenomen met het project en vroeg zich af of Lioessens ook aandacht wil besteden aan Liepke Scheepstra. Dit omdat Liepke Scheepstra is geboren in Lioessens en een adviserende rol heeft gehad bij de overval op het Huis van Bewaring (de Blokhuispoort) in Leeuwarden in december 1944.

Hierop is Feike van der Zee (Lioessens) samen met Doede Douma (Metslawier) aan het werk gegaan. Liepke Scheepstra, geboren op 1 november 1918 in Lioessens op de Doarpsstrjitte, bleek een uiterst belangrijke rol te hebben gespeeld in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Liepke_Scheepstra is hier meer over te lezen.

In overleg met Doarpsbelang Lioessens is vervolgens besloten een plaquette op te hangen aan de Petruskerk. 

Helaas is het huis waar Liepke Scheepstra is geboren afgebroken. Dat betekent dat de plaquette de enige tastbare herinnering aan deze uiterst moedige en bescheiden man is.

Op 6 mei 2022 werd tijdens een bescheiden bijeenkomst in de Petruskerk de plaquette officieel onthuld door mevr. A. Dijkstra-Keegstra uit Morra een aangetrouwde nicht van Liepke Scheepstra en door Lotte en Eva Veenstra, kleinkinderen van Liepke Scheepstra.

Feike van der Zee eindigde zijn korte toespraak met de volgende woorden: 

Ik hoop dat Liepke ons blijvend zal inspireren om op te komen voor het goede.

Winst bij Warber Bliuwe

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra winnen in Morra Lioessens.

zaterdag 23 juli 2022

MORRA/LIOESSENS – De hoofdklassepartij in Morra-Lioessens is een prooi geworden voor Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. In de finale versloegen ze het verrassende partuur van Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra met 5-3 6-4.

Het partuur van Van der Bos nam al snel een voorsprong van 2-0 en later 4-1, maar het partuur van Bauke Triemstra kon daarna aanhaken. Die kwamen terug tot 4-3, maar spannender werd het niet. Voor het drietal is het de vierde hoofdklassewinst van dit seizoen.

Het trio Van der Bos haalde de finale door in de halve finale met 5-4 6-2 te winnen van Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. In de eerste omloop was het partuur van Van der Bos al met 5-1 6-0 te sterk voor Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Tussendoor hadden ze een staand nummer.

Jacob Wassenaar kwam in zijn eerste partij als vervanger van Dylan Drent tot de tweede omloop. Met Marten Bergsma en Hendrik Kootstra ging hij toen onderuit tegen Nicolay.

In de eerste omloop won het partuur van Bergsma nog van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Het was een van Kingma zijn laatste partijen, want hij stopt na dit seizoen.

Met nog anderhalve week tot de PC had het favoriete partuur van Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar een mindere dag. Ze gingen er in de eerste omloop met 5-1 6-4 af tegen Nicolay.

De vrouwen kaatsten een door-elkaar-lotenpartij in Morra. Daar ging de winst naar Wybrich Bakker, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. In de finale waren ze met 5-0 en 6-0 te sterk voor Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra.

Burendag

Ontmoeting

Op 24 september 2022 viert Nederland voor de zestiende keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest, waar elk jaar honderdduizenden buren aan meedoen. Samen ondernemen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maken en hen nader tot elkaar brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd. 

Dit jaar willen we vanuit Het Bolwerk de Burendag extra onder de aandacht brengen.

Tijdens de door Stichting Het Bolwerk georganiseerde buurtbakkies van 2021 is gebleken dat bijvoorbeeld een buurtvereniging de saamhorigheid in een buurt aanzienlijk versterkt en dat daardoor buurtgenoten elkaar eerder vinden wanneer ze elkaar nodig zijn. Ook gaven inwoners van de dorpen aan dat door de Covid-19 pandemie veel initiatieven en buurtverenigingen op een laag pitje zijn komen te staan. Zij missen de gezelligheid in de buurt.

De burendag kan een start zijn om jouw buurtvereniging opnieuw leven in te blazen en kennis te maken met de buurtgenoten!

Kun je extra inspiratie gebruiken? Kijk voor leuke voorbeelden, handige draaiboeken, downloads/tips op de site van burendag: https://www.burendag.nl 

Zo wordt Burendag een gegarandeerd succes!

Brainstormsessie nieuwbouw

Ale van Kammen partij 26 mei Morra/Lioessens

Na 2 jaar kon er weer de traditionele Ale van Kammen partij worden gekaatst te Morra/Lioessens. 54 kaatsers hadden zich opgegeven voor deze partij. Onder mooie weersomstandigheden werd er weer gestreden om de fel begeerde krans. De volgende parturen gingen met de prijs naar huis.
A-klas 1e Gerben-Hein Wijtsma, Sjouke Hylkema, Jan Bandstra 2e Siebe Feenstra, Lolke Dijkstra, Rutger Torensma
B-Klas 1e Waatze de Vries, Marten Groen, Folkert Jelmer Visser 2e Pieter Toren, Jacco van Omme, Tjeerd Jan Boomsma 3e Jeroen Boonstra, Siemen Zeilinga, Douwe Dijkstra.
1e afvalronde Willem Elzinga, Harold Wiersma, Magchiel Faber 2e afvalronde Klaas Johan Koree, Oene van der Woude, Nanne Stiemsma.
dames 1e Suzanna Allema, Esther Turkstra, Tineke Terpstra 2e Petra Feenstra, Gerjanna Visser, Antje de Vries.
We hopen dit seizoen met dit aantal parturen voort te zetten.

Nieuwbouw Lioessens

Zes kameraden kochten een jaar geleden café De Bûnte Bok in Lioessens om het voor hun dorp te behouden. Hoe gaat het nu met hen?

Projectweken Geef licht Shine your light

Afgelopen voorjaar hebben vele dorpsbewoners meegeholpen aan Kamp Morra. 

De vluchtelingenproblematiek moet onder de aandacht blijven en door middel van de Geef Licht weken willen we dit samen met de inwoners van Morra en Lioessens doen!

Wat gaan we doen?

Van 23-11 t/m 24-12 organiseren de gezamenlijke Kerken van Morra Lioessens daarom diverse activiteiten om hier aandacht voor te vragen. Hierbij sluiten we aan bij het project Geef licht van Kerk in actie. 

Van 22-12 t/m 24-12 komt er een vluchtelingentent in het plantsoen in Lioessens te staan. 

De opbrengst van de acties en activiteiten gaan naar het project Geef Licht van Kerk in actie voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Hoe blijf ik op de hoogte?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en acties van Geef Licht? 

Meld je dan aan voor de appgroep Geef Licht en ontvang updates, foto’s, pakkende quotes, een mooi lied o.i.d.  Deze app is voor jong en oud. 

Aanmelden voor de app kan via onderstaande contactpersonen:

Aukje Dijkstra 06-13473079, Antsje Boonstra 06-30687406 . 

Wil je liever op de hoogte gehouden worden via de mail? Neem dan contact op met één van bovenstaande contactpersonen. Ook via social media geven we updates en nieuwtjes door. 

Wie werken hieraan mee?

Beide dorpsbelangen zorgen voor een grote wenskerstboom in het plantsoen. 

In samenwerking met basisschool de Griffel maken de kinderen kerstballen met kerstwensen. Samen met de dorpsbelangen, basisschool de Griffel en de gezamenlijke kerken hopen we op gezegende Geef Licht weken in Morra Lioessens. 

Love shine a light, in every corner of my heart
Let the love light carry, let the love light carry
Light up the magic in every little part
Let our love shine a light, in every corner of our hearts

 Programma Geef Licht weken

           Shine your light

  • 23 november vanaf 19.00 uur huis-aan-huis collecte

De jeugdgroepen komen langs met collectebussen om geld in de zamelen voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Je kunt contant geld geven, maar er zit ook een QR code op de collectebus zodat je digitaal een bedrag kunt overmaken. 

  • 26 november verhalenavond 

In de Petrus Kerk in Lioessens zullen Tettie Stiemsma, en Elizabeth Pilat een kort verhaal vertellen. 

Tettie verteld over : “Moarre en Ljussens eartiids, mei bylden en oanslútend in koart folksferhaal”

Elizabeth verteld over Kamp Morra. Aanvang eerste verhaal om 19.15 uur. 

Voor meer informatie zie www.verhalenavond.nl 

  • 28 november 1e adventszondag 

1e Advent zondag 9.30 uur Kerkdienst in de Gereformeerde Kerk o.l.v. Mw. M. Folbert uit Ternaard. 

Tijdens deze dienst zal het project Geef Licht centraal staan. Voor de kinderen is er een speciaal kindernevendienst programma samengesteld. Ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

  • 5 december Menorahdienst

Kerkdienst met als thema Pakjes-zondag 9.30 uur in de Gereformeerd Kerk o.l.v. de Menorahcommisie. Een laagdrempelige gezinsdienst voor jong en oud. Ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

  • 10 december online bingo

Je kunt vanaf 19.15 uur inloggen via www.kerkdienstgemist.nl kerk Lioessens

Om 19.30 uur beginnen we met de bingo. Er zijn superleuke prijzen te winnen.

Een envelop met 4 bingokaarten kun je bestellen bij Aukje of Antsje. Kosten 10 euro per 4 bingokaarten.

De opbrengst gaat uiteraard naar de het project Geef Licht. 

  • 16 december Geef Licht wandeling

Tussen 18.30- 19.15  uur kun je je melden bij de kaatskantine op het sportveld Tusken de Doarpen.

Van daaruit hebben we een leuke route uitgestippeld.  Je kunt kiezen uit een korte of wat langere route.

Inleg is 2,50 euro voor de kinderen (t/m groep 8) , volwassenen 5 euro. 

  • 23 december Kerstchallange voor de jeugdgroepen

Een hele nacht op de vlucht, ervaren hoe dat is door middel van opdrachten, puzzels en uitdagingen in de nacht. 

  • 24 december Shine your light avond

Afsluiting van de projectweken bij de vluchtelingentent. 

Tussen 18.30 uur en 19.00 uur ben je van harte welkom om op Kerstavond een lichtje voor de wereld aan te steken.  Vele kleine lichtjes maken een groot licht.  Graag zelf een glazen potje met een waxinelichtje meenemen. Om 19.00 uur wordt het eindbedrag van Geef Licht bekend gemaakt. 

Ook is er gelegenheid om een kerstbal met kerstwens in de kerstboom te hangen. 

 In samenwerking met basisschool de Griffel hebben de kinderen een kerstbal met een kerstwens voor de vluchtelingenkinderen gemaakt, deze hebben ze onder leiding van de juffen in de kerstboom gehangen.